archivace účetních dokladůMnoho podnikatelů stále neví, jak správně postupovat při archivaci účetních dokladů. Kdy je nutné doklady archivovat a kdy nikoliv? Na tyto otázky se zaměříme v aktuálním článku. Je jedno, zda pro daňové přiznání k dani z příjmu využíváte výpočet výdajů podle skutečnosti, daňové evidence nebo zda pracujete s výdajovými paušály, archivovat byste měli veškeré evidence, které vedete a doklady, co s nimi souvisejí.

výkaz zisků a ztrátVýkaz zisků a ztrát neboli jinak také výsledovka je spolu s rozvahou jedním ze základních účetních výkazů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku vaše firma dosáhla - jak vysokého zisku či ztráty. Můžete ho sestavovat nejen za současné, ale také za minulé období. Jestliže vedete účetnictví, sestavení výkazu se nevyhnete, protože je dle zákona povinnou součástí účetní závěrky. Pokud však vedete pouze daňovou evidenci, sestavovat jej samozřejmě nemusíte.

rozvahaRozvaha je jedním ze základních účetních výkazů, který se využívá při účetní závěrce. Ve starších literatuře se můžete setkat také s označením bilance. Jedná se o finanční výkaz, který podává informace o majetku v podniku a zdrojích jeho krytí. Majetek podniku se označuje jako aktiva a zdroje krytí jako pasiva. Rozvaha je finančním vyjádřením a zpravidla se váže k určitému datu (nejen však k datu účetní závěrky).

zákon o účetnictvíZákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. je základním právním předpisem pro každou účetní. Od roku 2014 začaly díky novele tohoto zákona platit změny, o kterých si v dnešním článku řekneme něco více. Také se ale zaměříme na zákon jako na celek a na to, co vše tato právní legislativa obsahuje. Zákon tvoří celkem sedm podrobných částí.