vedení daňové evidenceDaňová evidence v roce 2004 nahradila jednoduché účetnictví. Jedná se o metodu, kterou zjistíte základ daně z příjmů a stav majetku a závazků. Základ daně se zjišťuje odečtem daňových výdajů od daňových příjmů. Tyto údaje jsou důležité pro další rozhodování ve firmě a pro její řízení. Jestliže podnikáte a rádi byste pracovali se skutečnými výdaji (nikoliv s použitím výdajových paušálů), je pro vás vedení daňové evidence možným řešením.

Daňovou evidenci mohou vést pouze fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami. Účetní jednotkou se můžete stát nejen na základě vlastního rozhodnutí. Pokud váš obrat za kalendářní rok překročí částku 25 milionů korun, máte povinnost přejít na účetnictví. Stejně tak když jste zapsáni v obchodním rejstříku nebo když jste účastníkem nějakého sdružení.

Daňová evidence neboli jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví je zastaralý termín, se kterým se přesto ve starší odborné literatuře i na internetu setkáte. Od daňové evidence se ničím zásadním neliší. V souvislosti s jednoduchým účetnictvím bylo dříve běžně používáno také podvojné účetnictví. K roku 2004 se změnou jednoduchého účetnictví na daňovou evidenci se podvojné účetnictví začalo označovat pouze jako účetnictví.

Jak vést daňovou evidenci

Daňová evidence podnikatelů se skládá z deníků, knih, karet a dalších dílčích evidencí. Konkrétně můžeme mluvit o evidenci příjmů a výdajů, která představuje hlavní část. Veškeré zápisy se provádějí v deníku. Je nutno zachytit skutečné platby i nepeněžní transakce. Další velmi důležitou částí daňové evidence je kniha pohledávek a závazků. Tato kniha má informační charakter. Dozvíte se z ní, jaké úhrady ještě máte provést a jaké platby naopak očekávat.

V neposlední řadě do daňové evidence patří karty dlouhodobého majetku, na které se zachycuje především hmotný a nehmotný majetek podnikatele, evidence zásob, karty rezerv, mzdová evidence, pokladní kniha, evidence stálých plateb nebo třeba kniha jízd.

Důležité je zmínit, že daňovou evidenci mohou vést pouze osoby, které mají příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Pokud máte společnost s ručením omezeným nebo třeba akciovou společnost a ta je zapsána v obchodním rejstříku, musíte vést účetnictví. Důležité informace o této problematice se dozvíte také v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Program na daňovou evidenci

Už dávno je pryč doba, kdy jste museli vše složitě zapisovat do papírových deníků. K vedení daňové evidence můžete použít například Microsoft Excel nebo i jiný tabulkový procesor. Pokud vám nevyhovuje, jsou k dispozici i další účetní programy. Mnohé z nich jsou i zcela zdarma a vy si je tak můžete pohodlně vyzkoušet. Kvalitní software je zárukou pohodlného vedení daňové evidence, vaší spokojenosti a přesných výsledků.

Daňová evidence 2014

V roce 2014 nedošlo k žádným výrazným změnám v oblasti daňové evidence. Mnoho podnikatelů evidenci sice vede, ale pokud poté zjistí, že skutečné výdaje jsou příliš malé a více se vyplatí výdajové paušály, uplatní paušál a evidencí se pro ten rok nezabývají. Bohužel přechod z daňové evidence na výdajové paušály a naopak může být náročnější, proto vám v tomto ohledu doporučujeme obrátit se na specialistu, který vám poradí, jak co vyřešit. Často je nutné podat ještě dodatečné daňové přiznání.

Daňová evidence -  plátce nebo neplátce DPH?

Daňovou evidenci můžete vést jako plátce i jako neplátce daně z přidané hodnoty. Pokud jste však plátci, máte povinnost vést evidence dvě. Ta první bude pro potřeby DPH, druhá pro daň z příjmů. Každá z těchto evidencí je konkrétně popsána ve zmíněných zákonech. Například vaše evidence pro DPH musí obsahovat evidenci přijatých zdanitelných plnění, u kterých se bude uplatňovat nárok na odpočet a přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od DPH nebo nejsou předmětem daně. Nesmí chybět ani přehled obchodního majetku.

Ať už se rozhodnete pro vedení daňové evidence, pro účetnictví nebo své yýdaje stanovíte paušály, vždy můžete využít rad a tipů, kterých je v této oblasti plný internet.