daň z příjmu právnických osobTuto daň mají povinnost odvádět nejen všechny právnické osoby, mezi které patří například obchodní společnosti a družstva, ale také organizační složky státu, podílové fondy, fondy akciových společností a penzijních společností nebo svěřenecké fondy. Jedná se v pořadí o druhou z příjmových daní, která se vztahuje nejen na podnikatelské subjekty, ale třeba i na nadace nebo občanská sdružení.

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškerých činností poplatníka a příjmy z nakládání s jeho majetkem. Předmět daně vymezuje také mnoho výjimek, pro které určitě stojí za to přečíst si ustanovení v příslušném zákoně, konkrétně v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ten tuto daň upravuje.

Sazba daně z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob se často mění a je proto určitě dobré se před podáním přiznání podívat, jaká platí. Aktuálně je od roku 2011 v platnosti sazba ve výši 19 %. Do té doby byla sazba 20%. Jsou však výjimky, které si mohou uplatnit sazbu daně 5 nebo 15 %. Ty jsou opět uvedeny v zákoně. V případě 5% sazby daně se jedná například o vybrané investiční fondy nebo o fondy penzijních společností.

Podání daňového přiznání

Každá právnická osoba, která podléhá platbám této daně, je povinna podat do konce měsíce března daňové přiznání za předchozí rok. Toto přiznání podává příslušnému finančnímu úřadu. Ke stejnému datu je tato daň i splatná, takže ji rozhodně nepočítejte na poslední chvíli, ale nechte si ji od své účetní vyčíslit dříve, abyste se na její platbu mohli připravit.

Zálohy pro daň z příjmu právnických osob

Jakmile vám vznikne daňová povinnost, podívejte se, zda nejste v příštím roce povinni odvádět měsíční zálohy. Ty se platí jen v případě, že vaše daň přesáhla částku 30 000 Kč. Jestliže je daň do 150 000 Kč za rok, platíte zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha se platí do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá do 15. dne dvanáctého měsíce. Ve většině případů se jedná o červen a prosinec, pokud má vaše firma zdaňovací období jeden rok. Jestliže je vaše povinnost vyšší než 150 000 Kč, máte povinnost odvádět tříměsíční zálohy, vždy tedy po čtvrtletí.

Slevy na dani právnických osob

Přemýšlíte, jak si svou daňovou povinnost snížit? Jestliže jste už vyčerpali možnosti vaší optimalizace, můžete si uplatnit i zajímavé slevy, které se týkají osob se zdravotním postižením. Jestliže žádné nezaměstnáváte, slevu si samozřejmě neuplatníte. Je to ale dobrý typ na příští rok, kdy tak můžete snadno někoho zdravotně postiženého zaměstnat. Sleva může být 18 nebo 60 000 Kč v závislosti na specifických podmínkách.

Jak se počítá daň z příjmu právnických osob

Výpočet této daně sice není složitý, pokud ale nemáte zkušenosti, je určitě lepší říci daňové poradkyni, aby vám s ním pomohla. Jak vše tedy probíhá v praxi? Nejprve vyčíslíte své příjmy vyjma těch, které jsou od daňové povinnosti osvobozené. Ty následně snížíte o výdaje, které s nimi prokazatelně souvisejí. Výsledkem vašeho hospodaření může být zisk či ztráta. Ten následně upravíte o částky, které neoprávněně zkracují vaše příjmy nebo je naopak zvyšují.

Mezi výdaje, které si můžete v daňovém přiznání uplatnit, patří například odpisy a zůstatková cena hmotného majetku, pojistné hrazené zaměstnavatelem, nájem, zákonné rezervy, výdaje na pracovní cesty a ubytování, na pohonné hmoty, na zabezpečení požární ochrany a další. Jestliže si nejste jisti, je lepší zeptat se účetní nebo hledat v zákoně.

Základ daně se dále upraví o tzv. odčitatelné položky. Může se jednat o daňovou ztrátu z minulých let nebo o odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Z výsledku po slevách se následně spočítá daňová povinnost. Po finanční krizi je mnoho firem ve ztrátě, jelikož v jejím průběhu byla výrazně ovlivněna jejich hospodářská situace. Není tedy divu, že obnos, který se na daních zaplatí, není nijak výrazně velký.